Apurahan saajan oikeudellinen asema ja velvoitteet

Tämä ohje koskee tutkimusapurahoja, jotka maksetaan suoraan apurahan saajalle.

Apurahan saajan oikeudet ja velvoitteet

Koska apurahan saaja ei ole työsuhteessa apurahan myöntäjään, apurahat eivät anna työsuhteen tuomaa sosiaaliturvaa. Apurahan saajan on itse huolehdittava omista sekä palkkaamansa henkilöstön eläkemaksuista, vakuutuksista ym. työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista apurahakaudella. Useiden yliopistojen yhteydessä toimii organisaatioita, jotka tarjoavat työnantajavelvoitteisiin liittyvää palvelua ja kirjanpitopalvelua korvausta vastaan.

Apurahat ovat veronalaista tuloa valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän (20 293,40 euroa, vuonna 2016) ylittävältä osalta. Verotusmenettelylain ja verohallinnon määräysten mukaan säätiön on velvollinen tekemään verottajalle ilmoituksen myönnetyistä apurahoista saajittain. Apurahan saajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta.

Tutkimusapurahan saaja sitoutuu 4-8 kuukauden mittaisen päätoimiseen työskentelyn tutkimuksen parissa. Eka- ja kannustusapurahoihin ei sisälly ajan tai varojen käyttöön liittyviä rajoituksia.

Apurahansaajien sosiaali- ja eläkevakuuttaminen 

Apurahansaajien sosiaali- ja eläketurva järjestetään 1.1.2009 alkaen Maatalousyrittäjien eläkelain lisäyksellä (22.12.2006/1280). Laki koskee voimaantulon jälkeen myönnettyjä apurahoja. Lain mukaan vakuuutusvelvollisuus on apurahan saajalla, mutta apurahan myöntäjällä on velvollisuus antaa ilmoitus apurahansaajista Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle. Apurahan myöntäjällä ei ole muita maksuihin tai valvontaan liittyviä velvollisuuksia. Ilmoitusvelvollisuus koskee työskentelyyn Suomessa tarkoitettuja apurahoja, joiden kesto on yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk ja apurahan määrä ylittää vähimmäisrajan. 

Käytännössä vakuutusvelvollisuus koskee säätiön apurahoista tutkimusapurahoja ja tutkimusryhmän perustajan apurahojen sitä osaa, joka käytetään apurahana henkilökohtaiseen työskentelyyn. Vakuutuksen ottaminen on pakollista, kun sen ehdot täyttyvät.

Työskentelyapurahaan perustuvaa vakuutusta voi hakea Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta, kun apurahansaaja on saanut tiedon myöntöpäätöksestä ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. Vakuutusmaksut ovat noin 14 % apurahan määrästä. Suomen Lääketieteen Säätiö on huomioinut vakuutusmaksun täysimääräisenä apurahoissa, jolloin apurahan saajan saama nettosumma pysyy ennallaan. Eläkevakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia.


Lisätietoja vakuuttamisesta:
www.mela.fi  
www.saatiopalvelu.fi